Irodalmi műveket feldolgozó filmek kapcsán, az explicit viszonyítási pont birtokában ritkán tudunk értékítélet nélkül szólni: vagy “elrontják” a jó könyveket, vagy gyengébb irodalmi szövegből értékes filmet készítenek, vagy éppen “hű” marad a feldolgozás a kiindulási alapanyaghoz. Az adaptációkkal kapcsolatos elvárásaink legalább annyira szigorúak, mint homályosak: a filmes feldolgozás őrizze meg a másik médiumban született mű sajátosságait, de ne legyen puszta illusztráció, saját nyelvén fejezze ki annak stiláris jellegzetességeit. Kérdések sorakoznak előttünk: átültethető-e az irodalom retorikája a filmébe? Egyáltalán mi a fim retorikája? Van-e megfeleltethetőség a két médium elemei között? Egy mondat egy képbe átrakható-e úgy, hogy ne pusztán felidézze, elmesélje azt a mondatot, hanem azt a hatást keltse, mint előszörre a mondat?

Vágy és vezeklés

Egy Vágy és vezeklés típusú regénynél dupla nehézséget jelenthet, hogy az austeni környezetbe ágyazott történet hemzseg az önreflexív elemektől, melyek a nyelv közegére, a regényírás folyamatára irányítják a figyelmet. Mit kezdjen a film egy olyan fiktív anyaggal, melynek metautalásai egy másik médium közegére vonatkoznak? Joe Wright fimje (Christopher Hampton forgatókönyvíróval) nem fojtja el ezeket a problémákat, hogy hollywoodi módra kiszipolyozza a könyvből “a” történetet (mindig ugyanazt) meghagyva az írás kérdéseit az olvasónak. A könyv által feltett metaproblémákat továbbgondolva, azokat az intermedialitás kérdéseivel kiegészítve igencsak “jó” adaptációnak bizonyul.

Vágy és vezeklés

Ian McEwan posztmodern elemekkel dúsított regényének elején egy vidéki angol kúriában vagyunk, a második világháború előtt. A nyári forróság átizzasztja az austeni szemérem ruháját, erotikával és feszütséggel telíti a levegőt. Briony, a pubertás küszöbén álló legkisebb gyerek színdarabot ír, melyet unokatestvéreivel szándékozik megrendezni. Miközben ebbéli igyekezete kudarcba fullad, olyan jelenetek szemtanúja lesz, melyekből zaklatott képzelete újabb történetet kovácsolhat. Különböző – ablakból, ajtóból, bokorból – meglesett jelenetekből és egy titokban elolvasott szerelmes levélből összerakja, hogy Robbie, a takarítónő fia (fetehetőleg a gazdag apa balkézről született gyereke) egy szexmániás vadállat, aki rávetette magát a nővérére, Ceciliára, majd megerőszakolta kuzinját is. A nézőpontváltogatásokkal az olvasó mindig más szemszögből is újraolvashatja a jeleneteket, melyekből kiderül, hogy a nővér és a fiú között igaz szerelem bontakozott ki, az erőszaktevő pedig valaki más lehetett (és fetehetőleg nem is volt erőszak). A kislány vallomása azonban börtönbe juttatja a fiút, aki onnan – hogy szabaduljon – a háborúba megy, és akit sebesülten, éhezve csak az tart életben és hajt előre, hogy befejezze Ceciliával a megszakított szerelmi együttlétet. Így lesz a kislány nővére sorsának az írója, majd felnőve, téves következtetéseit belátva, megbánva, hivatásos íróvá válva újraírója a szerelmi tragédiának.

Vágy és vezeklés

Miközben az igaz szerelem története a nagy narratívák felé billentené a regényt, az írás folyamatos akadályoztatásának bújtatott témája, a befejezetlenség, a pontostalanság mise en abyme-ja – a bemutatatlan színdarab, a két verzióban íródott szerelmes levél, a megszakított közösülés, a kettős végű szerelmi történet – éppen az egységes narratíva lehetetlenségét viszi színre. A lopott képekből dolgozó kislány (félreértelmező) írói agya már a könyv elején felveti a narrátori omnipotencia kérdésességét, a könyv végén öregasszonyként visszatérő Briony leépülő szelleme pedig beteljesíti ennek metaforikus halálát.

Vágy és vezeklés

A filmváltozat ahelyett, hogy a hollywoodi trend szerint kiemelné a szerelmi szálat és hagyná a narratológiai problémákat felvető metaforikusat, filmelméleti kontextusba emelve továbbgondolja a történetalkotás, a fikcionalizálás könyv által felvetett problémáit. Gyönyörű képeivel megteremti az austeni hangulatot, de nem hagyja magát elcsábulni egy szirupos történetmondás irányába, aminek a lehetősége az adaptáció művelete során megvolna. A sziruposság funkciója ugyanis már a regényben is csupán az, hogy kontextust teremtsen a kiszólásoknak. Minél idillibre sikerül a környezetfestés, annál sokkolóbban hat a “pina” szó betörése a szövegkörnyezetbe, és az e körül keletkező dramaturgiai fordulat. (Volt egy inherens törvényszegő levélverzió, aminek az asztalfiókban kellett volna maradnia.)

Vágy és vezeklés

Az önrefexív szöveg fimre vitelének nehézsége pedig már nem is tűnik olyan nagynak, ahogy a lopakodó kamera a leskelődő, látványtöredékekből informálódó Briony tekintetét tolmácsolja meggyőzően, vagy ahogy a jeleneteket újra, kis eltéréssel lejátszva megjeleníti a különböző nézőpontokat. Kiderül, hogy a történetírás metaproblémája a regényben nagyon is összekapcsolódik a látással illetve a (tökéletesen) látás hiányával. Így a regény írással kapcsolatos narratológiai problémafelvetéseihez – a szintén történetalkotó látással és a tekintettel elméleti középpontjában – a film kényelmesen csatlakozni tud. Így az önreflexív részek nem lesznek sem visszásak, sem illusztrációszagúak, hiszen a film reprezentációs kérdéseit is érintik. A szökőkút-jelenet például, emit először Briony nézőpontjából, vagyis az ablakból, messziről, így szükségképpen némafilmként látunk, a résztvevők szempontjából lejátszva hanggal egészül ki, ami a fim mediális jellegzetességeit helyezi fókuszba. A már említett “pina” szó pedig már a regényben is képként hat, hiszen Briony szemén keresztül olvassuk az elcserélt levél sorai között. A lehetetlenül nagyra nagyított gépelt betűk (angolul “cunt”) a vásznat betöltve egyszerre helyezik előtérbe a mozi médiumát (olyan közelit mutat, amit szabad szemmel nem láthatunk, az írógéppapír szőreit és a gépelt betű szélein túlcsorduló patrontintát) és az irodalom médiumát (a tabusértő szót). Bár a tiszta metafilmes gesztust a fim közegére (a celluloidra, a vászonra…) való reflexió lenne, egy másik médium megidézése, annak materialitásának fimes eszközökkel való kitakarása szintén képesnek látszik a film mediális határaira (is) rámutatni.

Vágy és vezeklés

Az irodalom és a film intermediális találkozásában egyik sem utánozza a másikat anékül, hogy saját reprezentációs határairól is ne beszélne egyben. A (meta)történetben nagy szerepet játszó írás témát a filmben az írógép kopogása jeleníti meg. Ahelyett azonban, hogy a pöntyögés megmaradna szimpla akusztikai utalásnak a regényre, szinte filmzenévé növi ki magát, feszültségfokozó, fenyegető kopácsolássá. Az írás materialitása hangsávvá változva a film materialitásaként mutatkozik meg. Anélkül, hogy felodódna egyik médium a másikban, ugyanaz az elem egyszerre lesz mindkettő metagesztusa.

Vágy és vezeklés

Hasonóképp fonódik össze a háború tengerparti jelenetében az írás/olvasás irodalmi és a látás filmes metaforája. A kamera vágás nélkül, körbe-körbe táncolva mutatja meg a hazafele tartó hajókra váró sebesült, éhező katonák panorámaképét. Kis csoportokat látunk, kisebb jeleneteket a nagy színtéren belül: éneklő férfikórust, verekedő párokat, egy valahonnan előkerült tornaeszközön lólengést bemutató katonát… A háttérben egy francia tengerparti város épületei és egy idegölő lassúsággal, végtelenül forgó óriáskerék. Csupa kontraszt, ami a háború abszurditását hivatott megjeleníteni, a városba ágyazódó káoszt, a mindennapi élet keretébe ékelődő halált. A szüntelen forgó kamerának (melynek mozgása alapján a tér rekonstruálhatatlan, és ami a vágást ignorálva érzékelhetővé teszi a filmes eszközt) mintha rímpárja volna az óriáskerék, melyről az omnipotens narrátor beláthatja az egész színteret.

A könyv nyitott végéhez (melyben az öregasszony Briony immár sikeres írónőként elmondja, hogy mi volt az “igazság”) a film szintén hozzáteszi a maga metaforáját: az idős írónő egy tévéinterjú során vall nővére “valódi” sorsáról. Még egy médium közbeiktatásával (és a vászon stúdióképernyőkkel való megsokszorozásával) a fim a valóságtól csak tovább távolít még inkább ironikus keretbe téve az “igazságról” szóló záróakkordot.

Vágy és vezeklés

A Vágy és vezeklés filmváltozata amellett, hogy “hűen” megjeleníti a történetet (a Cecilia szerepét alakító Keira Knightley erotizált teste és a 13 éves Brionyt játszó Saoirse Ronan neurotikus járása, teperése finoman és egyszerűen jelzik a belső lelki folyamatokat) valamit továbbvisz az írói stílusból, a retorikából is. Leleményesen oldja meg a két médium közti váltást a vámon nem elveszítve dolgokat, ellenkezőleg, az intermediális váltást is témaként beemelve (s ezzel a regényt is újraolvastatva – hiszen már ott is szó van ennek problémáiról, lásd a színrevihetetlen színdarabot, vagy a megírhatatlan valóságot) izgalmas reprezentációelméleti kérdéseket fejteget mind az idéző mind az idézett médium közegére vonatkozólag kellőképp leróva a vezeklést a filmes illúzió ketette vágyért, a néző elvarázsolásáért.

One Response

  1. Forgó Nóra

    Az Origo szerint a könyvtárban játszódó jelenet volt a 2008-as év filmes termésének 2. legjobb szexjelenete:

    “Ezt a gyönyörűen megkomponált érzéki jelenetet – ami újra tudatosítja, hogy erotikus feszültséget bizony felöltözve is lehet teremteni – két szemszögből is láthatjuk a filmben, de nem csoda, hiszen a film kulcsmomentuma, hogy ki hogyan látta azt a bizonyos könyvtárszobabeli egymásratalálást, amiért résztvevői egy életen át vezekelhettek.”

    http://www.origo.hu/filmklub/blog/2008/20081228-2008-a-moziban-legjobb-szexjelenet-lepattintva-mely-harapas-anna.html

    Válasz